Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ustalenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu


NAZWA USŁUGI

 

Ustalenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.


WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, kompletny, wypełniony wraz z załącznikami, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2462)   


Sposób i miejsce złożenia wniosku:

  w formie dokumentu elektronicznego

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 2070)

- adres skrzynki ePUAP  /p85s7ii8jm/SkrytkaESP

  w formie papierowej

-  Urząd  Gminy w Ujeździe (sekretariat – pok. Nr 1),  Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd                                     

  w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego


OPŁATY

 

Opłata skarbowa:

598,00zł – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, 

                   którego wniosek dotyczy 

  17,00zł – od pełnomocnictwa, w przypadku gdy w imieniu wnioskodawcy/inwestora działania pełnomocnik 

 

Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenie wniosku. 

Opłatę należy dokonać rachunek bankowy Gminy Ujazd Nr 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 lub w kasie urzędu.

 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.
 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

65 dni – w przypadku decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

21 dni – w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których będzie zaprojektowany, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

90 dni – w sprawie decyzji o warunkach zabudowy innych niż ww. obiekt budowlanyDo określonych wyżej terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 


 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

PODSTAWA PRAWNA


             Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)

             Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

             Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Numer pokoju

14

e-mail

d.koniarz@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28


 Załączniki:

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf)

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (word)


Wyświetlony: 87

Dodany 03.01.2022 12:31:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2022 12:31:42 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

28.01.2022 13:51

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 20 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:45

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 19 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:39

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 17 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:12

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:55

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:49

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: