Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJANA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Wójt Gminy informuje, że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Ujazd/ Wójt Gminy Ujazd z siedzibą
w Ujeździe (97-225), Plac Kościuszki 6. Z Administratorem można się kontaktować listownie na adres: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, przez adres e-mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl oraz telefonicznie pod numerem: (44) 719-21-29, (44)719 21 23.
2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Żanetę Bykowską-Winkiel, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: (44) 719-21-29 lub pod adresem e-mail: iod@ujazd.com.pl.
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit b, lit. c, lit e , art. 9 ust. 2 lit. a, lit. b, lit. g RODO w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających
z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, które wskazane zostały między innymi w ustawie o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) orz innych aktach prawnych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w zakresie obsługi informatycznej.
5.    Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6.    Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania
od Administratora:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisami art. 15 RODO),
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c)    usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e)    przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).
8.    W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO), przysługuje Panu/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9.    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy wynika
z przepisów prawa lub zawartej umowy, gdyż jest niezbędne do realizacji zadań Administratora.
W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia realizację w/w celów
11.    Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjnaWyświetlony: 6864

Dodany 26.02.2019 16:07:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2019 12:32:00 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd)

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 1824

Dodany 20.07.2020 07:40:20 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.07.2020 07:40:20 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.)

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 5280

Dodany 26.02.2019 16:12:18 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:15:56 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 4318

Dodany 26.02.2019 16:11:35 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:17:16 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 6067

Dodany 26.02.2019 16:10:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.07.2019 15:17:50 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, JEDZ, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można skonttaktować się pod adresem  e-mail iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;
6.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.    posiada Pani/Pan:
a.    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b.    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c.    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d.    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.    nie przysługuje Pani/Panu:
a.    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b.    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c.    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Wyświetlony: 2661

Dodany 03.04.2019 12:30:39 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2019 12:30:39 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: