Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w zakresie umarzania zaległości podatkowej, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań podatkowych


NAZWA USŁUGI

 

Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w zakresie umarzania zaległości podatkowej, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań podatkowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

1. Wniosek wg określonego wzoru,

2. Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną,

3. Szczegółowe udokumentowanie motywów powołanych we wniosku,

4. Dokumenty potwierdzające dochód podatnika (np. zaświadczenie o wys. wynagrodzenia, odcinek
   emerytury, renty, wysokość świadczeń z  Opieki Społecznej i PUP, zaświadczenie  o
   zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna),

5. Rachunki potwierdzające miesięczne koszty utrzymania domu, mieszkania (np. rachunki za prąd, gaz, wodę, telefon, Internet, wywóz śmieci, czynsz itp.)

6. W przypadku pożyczek, kredytów (ksero umowy lub odcinek wpłaty za ostatni m-c),

7. W przypadku poważnego leczenia (zaświadczenia ze szpitala, paragony z apteki itp.)

8. W przypadku posiadania dzieci opłaty za studia, szkołę,

9. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć sprawozdania z przychodów, sprawozdania z planu finansowego, rachunek zysków i strat, bilanse, zeznania CIT-8 i inne sprawozdania finansowe z roku bieżącego i 2 poprzednich lat, zaświadczenia z urzędu skarbowego o zaległościach, dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót bądź usług,

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub  formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ( dot. pomocy de minimis w rolnictwie),

11. Kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej z 3 ostatnich lat budżetowych bądź oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej z 3 ostatnich lat

12. Sekretariat pokój nr 1, RPO pokój nr 16

 

OPŁATY

 

Brak opłat

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA

 

Art.67a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  – Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z dnia 2018, poz. 800 z późn. zm.), na podstawie której organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

MIEJSCE ZAŁATWINIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Podatków i Opłat

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Numer pokoju

16

e-mail

k.abramczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 w. 38


- Klauzula RODO

Wyświetlony: 4140

Dodany 18.03.2019 12:26:33 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 11:42:15 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

26.01.2022 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

26.01.2022 10:58

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 14:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 13:58

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 11 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: