Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów


 

NAZWA USŁUGI

 

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi  w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


1. Podanie o udzielenie ulgi,

2. Kserokopia aktu notarialnego potwierdzająca nabycie gruntów,

3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

4. Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie z roku bieżącego oraz 2 poprzedzających go lat bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej z 3 ostatnich lat,

5. Sekretariat pokój nr 1, RPO pokój nr 16


OPŁATY


Brak opłat


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


SPOSÓB ODWOŁANIA


Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, który wydał decyzję


PODSTAWA PRAWNA


Art. 12 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.), w której zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Podatków i Opłat

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Numer pokoju

16

e-mail

k.abramczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 w. 38

- Klauzula RODOWyświetlony: 6530

Dodany 18.03.2019 12:16:26 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.08.2021 13:01:30 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: