Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


NAZWA USŁUGI

 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, mających ważne badania techniczne (w posiadaniu podmiotu powinny znajdować się co najmniej
  2 samochody asenizacyjne).
 3. Oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne spełniają standardy techniczne określone
  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
 4. Oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne posiadają trwałe i czytelne oznakowanie
  w widocznym miejscu: nazwą firmy wraz z da­nymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego nieczystości.
 5. Oświadczenie, że konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed wydostawaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas ich transportu.
 6. Oświadczenie, że pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywa­nie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów pojazdów oraz o miejscach wyładunku nieczystości ciekłych.
 7. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
  w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
 8. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 9. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 10. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.
 11. Oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymagania określone w § 1. pkt 1 Uchwały Rady Gminy Ujazd Nr XXXIII/264/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd.
 12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

 • Sekretariat  (pokój Nr 1)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego

 

 

OPŁATY

 

 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
 •  107,00 zł – za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu (przy zastosowaniu przepisów art. 35 i art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego).

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.2096, ze zm.)
 3. Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr XXXIII/264/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299).

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju

15

e-mail

a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wyświetlony: 4071

Dodany 25.04.2019 10:39:16 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2021 15:00:39 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: