Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Głosowanie przez pełnomocnika


URZĄD GMINY UJAZD

Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel. (44) 719 21 29, (44) 719 21 23, (44)719 23 01

http://ujazd.com.pl/ e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30

wtorek: 8:30-16:30

 

 

KARTA USŁUGI

 

NAZWA USŁUGI

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 na dzień 28 czerwca 2020 roku

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

1.       Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do pobrania z załącznika.

2.       Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

3.       Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności znaczny czy umiarkowany wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat).

4.       Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem- w przypadku gdy osoba, ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

5.       Dokument stwierdzający tożsamość ( do wglądu).

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późń. zm.) lub wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania.

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do glosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itp.), zstępny ( syn, córka , wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania .Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Pełnomocnictwo do glosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

-śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,

- wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielająca pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

OPŁATY

Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Termin do 19 czerwca 2020 roku.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzone.

Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku do sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do 3 lipca 2020 roku.

SPOSÓB ODWOŁANIA

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U z 2019 r. poz. 684, 1504)

·         Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
z możliwością głosowania korespondencyjnego ( Dz. U z 2020 r., poz. 979).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).

 

PODSTAWA PRAWNA

 

MIEJSCE ZAŁATWINIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju

9

e-mail

ugujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 22


 


GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


 • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania dostępny w załączniku lub w pok. 9 - LINK DO WNIOSKU
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania dostępny
  w załączniku lub w pok. 9 - LINK DO ZGODY
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania – jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia  (zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta)
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
 • dowody osobiste lub inne dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość uczestników postępowania (do wglądu)

Inne informacje:

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz 2046 j.t. z poźn.zm.)

oraz

 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
  Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów oraz najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, jeżeli wybory obejmują dwie tury głosowania. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
  Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

OPŁATY


Bez opłaty


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD


 • jeśli wniosek jest kompletny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest niezwłocznie uzgadniany z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa
 • w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy

SPOSÓB ODWOŁANIA


Brak


PODSTAWA PRAWNA


 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1724)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. obywatelskich

Numer pokoju

9

e-mail

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 w .22

 

Załączniki:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie Kodeksu wyborczego


Wyświetlony: 5318

Dodany 27.06.2019 07:50:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Justyna Krawul

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2020 13:45:28 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: