Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:


 • wniosek - do pobrania w załączniku lub w pok.9 - LINK DO WNIOSKU - PDF, 789 KB
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty
 • dokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania)


Inne informacje:

Jeżeli wnioskodawca nie posiada interesu prawnego może ubiegać się o udostępnienie danych jeżeli wykaże interes faktyczny w ich otrzymaniu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osób, których dane dotyczą istnieje możliwość złożenia wniosku.

Odpowiedź na  wniosek, którą można odebrać osobiście w pok. 9  lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)


Opłaty:


 • 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem, w formie wpłaty w kasie Urzędu na podstawie dyspozycji wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na konto Urzędu Gminy Ujazd, numer konta bankowego:
  13 9291 0001 0170 4068 2000 0030
 • bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.


Sposób odwołania:


W przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.


Podstawa prawna:

 • art.46 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.1382 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE z 2016r., L 119/1)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018r. poz. 2523)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail: j.krawul@ujazd.com.pl, h.szymczyk@ujazd.com.pl   

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - PDF, 789 KBWyświetlony: 7126

Dodany 27.06.2019 08:17:24 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2022 10:15:12 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: