Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. Wniosek do pobrania z załącznika.

2. Dokument stwierdzający tożsamość ( do wglądu).

3. W formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis zaufany EPUAP przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://www.gov.pl/  lub osobiście. Uwaga! Wnioski przesłane emailem nie będą rozpatrywane.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie zamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały.


Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, osobiście lub za pośrednictwem https://www.gov.pl/  wg terminów ustalonych w Kodeksie wyborczym.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o dopisaniu się do określonego obwodu głosowania.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.


Sposób odwołania:

brak


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U z 2019 r. poz. 684, 1504)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. 2015 r., poz.5 z późń.,zm).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborów oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w rejestrze ( Dz. U Nr z 2017 r., po. 1316)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail: h.szymczyk@ujazd.com.pl, j.krawul@ujazd.com.pl  

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Wniosek_o_dopisanie_do_spisu_wyborców - docx, 43 KB

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie Kodeksu wyborczego - docx, 23,7 KB
Wyświetlony: 5093

Dodany 27.06.2019 08:38:12 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Justyna Krawul

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.05.2022 13:29:16 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: