Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o prawie do głosowania


NAZWA USŁUGI

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

  1. wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  2. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ( do wglądu)
  3. upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania- w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być wypełniony i podpisany przez wyborcę, który chce otrzymać zaświadczenie. Wniosek
 o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona)
 i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców
w miejscu stałego zamieszania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyn, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla ,miejsca stałego zamieszkania. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnym wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, z granicą i na polskim statku morskim. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadzona się wybory uzupełniające.

 

OPŁATY

 

Bez opłaty

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie


SPOSÓB ODWOŁANIATryb odwoławczy nie występuje.PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018 r. poz. 2096)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. poz. 754 t.j)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 5 z późn.zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Nazwa stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju

9

e-mail

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 w .22


 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


 Wyświetlony: 3536

Dodany 19.09.2019 15:36:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.09.2019 09:34:37 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: