Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.17.2022.DK z 02.08.2022r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 473

Dodany 02.08.2022 12:43:16 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 17.08.2022

Ostatnia modyfikacja:02.08.2022 12:43:16

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Ujeździe


Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.6.2022.AP

Data publikacji ogłoszenia: 2 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2022 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku, 
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe lub średnie w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, KPA, 
 • znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów prowadzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju w celu ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
 • koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji i remontów w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i zakończenia;
 • zlecenie opracowań w zakresie kompleksowych dokumentacji technicznych planowanych inwestycji gminnych;
 • występowanie z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót (dotyczących przedsięwzięć dla realizacji których nie jest wymagane pozwolenie na budowę) dla inwestycji prowadzonych przez Gminę;
 • przekazywanie dokumentacji technicznej Wykonawcom realizującym inwestycje gminne w zakresie i terminach z nimi uzgodnionych;
 • przygotowanie materiałów w zakresie przekazywania wykonawcom terenu budowy;
 • bieżący monitoring prawidłowości przebiegu realizowanych inwestycji potwierdzony stosownym harmonogramem robót;
 • podejmowanie odpowiednich starań o usunięcie przeszkód w przygotowaniu i realizacji inwestycji;
 • udział przy odbiorze końcowym i rozliczeniu wykonanego zadnia, przekazywanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów;
 • pomoc i koordynacja w zakresie proceduralnym w sprawach przetargów na prowadzone przez Gminę inwestycje na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • stała współpraca z Referatem Budżetu i Finansów w zakresie planowania inwestycji i rozliczania projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji", należy składać osobiście w kancelarii urzędu (pok. 5) lub przesłać na adres:


Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


WÓJT GMINY 

        (-) mgr inż. Artur Pawlak


Ogłoszenie o naborze - pdf,  776,6 KB

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - word, 14,7 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - pdf, 150,3 KBWyświetlony: 269

Dodany 02.08.2022 14:58:37 przez Aneta Przybysz

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: 12.08.2022

Ostatnia modyfikacja:02.08.2022 14:58:37

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.17.2022.DK z dnia 28.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 678

Dodany 28.07.2022 11:20:31 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 12.08.2022

Ostatnia modyfikacja:28.07.2022 11:20:31

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim WA.ZUZ.3.4210.881.2021.DŁ z 14.07.2022r. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 830

Dodany 22.07.2022 08:49:09 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 08.08.2022

Ostatnia modyfikacja:22.07.2022 08:49:09

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.16.2022.DK z 18.07.2022r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 932

Dodany 18.07.2022 09:01:02 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 02.08.2022

Ostatnia modyfikacja:18.07.2022 09:01:02

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2022.DK z 15.07.2022r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 971

Dodany 15.07.2022 10:15:41 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 01.08.2022

Ostatnia modyfikacja:15.07.2022 10:15:41

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2022.DK z 15.07.2022r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 968

Dodany 15.07.2022 10:40:37 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 01.08.2022

Ostatnia modyfikacja:15.07.2022 10:40:37

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.14.2022.DK z 15.07.2022r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 968

Dodany 15.07.2022 10:45:44 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 01.08.2022

Ostatnia modyfikacja:15.07.2022 10:45:44

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.15.2022.DK z 15.07.2022r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 965

Dodany 15.07.2022 10:51:03 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 01.08.2022

Ostatnia modyfikacja:15.07.2022 10:51:03

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.16.2022.DK z dnia 15.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 962

Dodany 15.07.2022 10:55:59 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 01.08.2022

Ostatnia modyfikacja:15.07.2022 10:55:59

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2022.DK z dnia 12.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1092

Dodany 12.07.2022 11:40:40 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 27.07.2022

Ostatnia modyfikacja:12.07.2022 11:40:40

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2022.DK z dnia 12.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1091

Dodany 12.07.2022 11:51:58 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 27.07.2022

Ostatnia modyfikacja:12.07.2022 11:51:58

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.14.2022.DK z dnia 12.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1088

Dodany 12.07.2022 12:00:56 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 27.07.2022

Ostatnia modyfikacja:12.07.2022 12:00:56

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.15.2022.DK z dnia 12.07.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1085

Dodany 12.07.2022 12:08:00 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 27.07.2022

Ostatnia modyfikacja:12.07.2022 12:08:00

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.8.2022.DK z 01.07.2022r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1416

Dodany 01.07.2022 13:06:24 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 18.07.2022

Ostatnia modyfikacja:01.07.2022 13:06:24

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2022.DK z 17.06.2022r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1851

Dodany 17.06.2022 11:27:34 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 04.07.2022

Ostatnia modyfikacja:17.06.2022 11:27:34

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2022.AP

Data publikacji ogłoszenia: 21 czerwca 2022 r.

Termin składania ofert: 1 lipca 2022 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • wymagany co najmniej dwuletni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kancelaryjna urzędu, w tym między innymi:
  - prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  - przekazywanie korespondencji na stanowiska pracy,
  - obsługa urzędowej poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP,
  - przygotowywanie dokumentów i materiałów na potrzeby Wójta,
  - prowadzenie terminarza spotkań Wójta, 
  - prowadzenie zeszytu wyjść prywatnych i służbowych,
  - prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników urzędu.zakup przechowywanie niszczenie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w urzędzie, oraz prowadzenie ich ewidencji,
  - przygotowywanie pomieszczeń na posiedzenia i narady organizowane w urzędzie,
  - zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości itp.,
  - dbanie o estetyczny wygląd tablic informacyjnych urzędu;
  - wywieszanie na tablicach ogłoszeń urzędu obwieszczeń, decyzji i innych dokumentów o charakterze urzędowym, w tym ogłoszeń sądowych, prokuratorskich, komorniczych itp., oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • dokonywanie prenumeraty i zakupu czasopism, i wydawnictw fachowych,
 • obsługa Rady Seniorów,
 • obsługa uczestnictwa Gminy Ujazd w związkach i stowarzyszeniach, których gmina jest członkiem.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. obsługi kancelaryjnej, należy składać osobiście w kancelarii urzędu (pok. 5) lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy

(-) mgr inż. Artur Pawlak


Kwestionariusz dla kandydata - docx, 14,7KB

Klauzula informacyjna - pdf, 150,3KB


Wyświetlony: 1667

Dodany 02.08.2022 13:31:15 przez Aneta Przybysz

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 01.07.2022

Ostatnia modyfikacja:02.08.2022 13:31:15

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe


Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2022.AP

Data publikacji ogłoszenia: 21 czerwca 2022 r.

Termin składania ofert: 1 lipca 2022 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

praca jednozmianowa,

narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób

z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wykształcenie wyższe i minimum 3 letni staż pracy lub

średnie i minimum 5 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym,

o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych,

znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,

umiejętność stosowania prawa w praktyce,

bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,

znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,

umiejętność współpracy z innymi pracownikami,

komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność

znajomość zasad, przepisów i praktyki pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania zadań gminy.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

pozyskanie środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych na realizację projektów twardych, w tym w szczególności:

- monitoring dostępności funduszy umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym unijnych,

- przygotowanie (przy współpracy z merytorycznymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy) wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi,

- opracowanie merytorycznych opinii,

- zarządzanie projektami oraz rozliczanie otrzymanego dofinansowania, na podstawie dokumentów wytworzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy,

- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy,

- współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej,

 a także sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskania środków pozabudżetowych,

pomoc przy realizacji projektów inwestycyjnych (twardych) z funduszy zewnętrznych realizowanych przez Gminę Ujazd,

udział i koordynacja w zakresie proceduralnym w sprawach przetargów na prowadzone przez gminę inwestycje na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

udział przy odbiorze końcowym i rozliczaniu wykonanego zadania, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy

o pracownikach samorządowych,

oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, należy składać osobiście w kancelarii urzędu (pok. 5) lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


 Wójt Gminy

 (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

Kwestionariusz dla kandydata - docx, 15KB

Klauzula informacyjna - pdf, 151KB


Wyświetlony: 1237

Dodany 02.08.2022 13:31:38 przez Aneta Przybysz

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 01.07.2022

Ostatnia modyfikacja:02.08.2022 13:31:38

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru z dnia 01.03.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

DO PRACY W  URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.2.2022.AP

Data publikacji ogłoszenia: 15 luty 2022 r.

Termin składania ofert: 25 luty 2022 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 1 marca 2022 r.

 
W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej została wybrana Pani Julita Dorocińska, zam. Inowłódz.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Julita Dorocińska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Julitę Dorocińską wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 1 marca 2022 r.

 

                    WÓJT GMINY UJAZD

                                                                                                                    Artur PAWLAK


Informacja o wynikach naboru do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej


Wyświetlony: 2281

Dodany 01.03.2022 12:11:53 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 01.07.2022

Ostatnia modyfikacja:01.03.2022 12:11:53

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: